21 december 2016

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Moodsly

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Moodsly”.
 2. Moodsly: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Moodsly, gevestigd aan Bevernel 20, 8265KN te Kampen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70001979.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Moodsly een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Moodsly en de consument, middels het bestelproces op de website als bedoeld in het volgende lid tot stand gekomen overeenkomst waarmee Moodsly zich, tegen betaling van het/de horloge(s), de verzendkosten voor Moodsly zelf zijn.(BINNEN NL)
 5. Website: moodsly.com.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Moodsly aan de consument te leveren zaken, waaronder horloges en/of andere artikelen begrepen kunnen zijn.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Moodsly en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Indien en voor zover het ter zake verzend- en handelingskosten op de website bepaalde afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen ter zake uitdrukkelijk op de website is vermeld.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Moodsly is vrijblijvend. Moodsly is nimmer verplicht een bestelling van de consument te accepteren.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Moodsly dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Moodsly per e-mail aan de consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek (BW). De overeenkomst wordt namelijk niet aangemerkt als consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW i.c.m. artikel 7:1 BW omdat het prijselement ontbreekt in de overeenkomst. Na totstandkoming van de overeenkomst is deze dan ook bindend zonder dat de consument op grond van het wettelijke herroepingsrecht aanspraak maakt op teruglevering van de bestelde producten en restitutie van de daarvoor betaalde verzend- en handelingskosten.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Levering vindt uitsluitend plaats binnen Nederland of naar België, door bezorging van de bestelde producten op het door de consument opgegeven afleveradres.
 2. Moodsly behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
 4. Moodsly spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Moodsly vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Moodsly spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Moodsly treedt niet eerder in dan nadat de consument Moodsly schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Moodsly zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en terugbetaling van het betaalde bedrag te vorderen.

ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT

Moodsly staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. De consument kan zich er niet op beroepen dat een geleverd product niet aan het bepaalde in de vorige zin voldoet in verband met een na de levering ingetreden gebrek van het product dat het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of een andere niet aan Moodsly toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage en onjuiste of onoordeelkundige behandeling. Voorts geldt dat geen sprake is van een gebrekkige levering in geval van ondergeschikte afwijkingen tussen de in het aanbod op de website vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, en hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de consument redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de consument geen grond de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Moodsly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Moodsly bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, blijft de consument de handelings- en verzendkosten verschuldigd naar evenredigheid van het geleverde, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de bestelling.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | HANDELINGS- EN VERZENDKOSTEN & BETALINGEN

 1. De verzend- en handelingskosten worden berekend aan de hand van het aantal bestelde producten, met inachtneming van de toepasselijke maximale bestelhoeveelheid. Voor aflevering in België gelden afwijkende verzend- en handelingskosten. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt het totale door de consument verschuldigde bedrag vermeld.
 2. Betalingen dienen vooraf te geschieden, middels één van de door Moodsly op de website aangeboden betaalmethoden. Moodsly is niet eerder gehouden de bestelling te verzenden dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Moodsly verschuldigde handelings- en verzendkosten heeft voldaan.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, waaronder mede begrepen gegevens betreffende het afleveradres van de producten.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Moodsly, is hij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek van een geleverd product.
 3. De aansprakelijkheid van Moodsly is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Moodsly betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Moodsly zal dan ook nimmer meer belopen dan het bedrag dat de consument ten aanzien van het betreffende product aan verzend- en handelingskosten heeft betaald.
 4. De consument vrijwaart Moodsly van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Moodsly toerekenbaar is.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Moodsly behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door hem gevoerde merknamen, gebruikte beeldmerken en de op de website weergegeven beeldmaterialen, teksten en overige content. Het is de consument verboden deze goederen te verveelvoudigen, te reproduceren of te openbaren op een andere wijze dan in verband met het normale gebruik van de website. Een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van Moodsly, biedt Moodsly jegens de inbreukmakende partij het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en/of vergoeding van de schade die Moodsly als gevolg van die inbreuk lijdt.

ARTIKEL 11. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Moodsly.
 2. Bij Moodsly ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.